EA Install 1.38

EA Install 1.38

EAInstall.com – 1,4MB – Shareware – Windows
EA Install is a program to create an installer for MetaTrader Expert Advisors. It has some features custom tailored for its specific function: auto-detecting and installing to multiple MetaTrader installations, strong encryption, serial number protection, anti-tamper mechanism, handling shortcuts and uninstaller.

Whether you are a forex professional wanting to distribute your own scripts for community, or a forex consultant firm wanting to distribute for clients; EA Install can give your Expert Advisors scripts a professional touch. It will be easy for user to install your scripts, and will be easy for you to distribute them and add additional security features.

You might wonder why do you need an installer for your expert advisors, when you can manually copy paste them to MetaTrader installations. Good question. Here's the benefit using our installer:

- The ability to install your expert advisors to multiple MetaTrader installations at once.
- The ability to securely distribute your valuable expert advisors to your client using an industy standard encryption.
- The ability to add serial number protection to secure your expert advisors from illegally installed by unwanted party.
- The ability to override MetaTrader options regarding its behavior against expert advisors to make sure your expert advisors work in your client computer.
- The ability to pack several expert advisors and other scripts in a single installer file.
- Add professional touches to your expert advisors: shortcuts in start menu, an uninstaller that is accessible from Windows Control Panel, shortcut to your website, license agreement, your company logo, etc.

There are two different version of EA Install: the Free Edition and the Professional Edition. The Free Edition is fully functional, never expires, and can be used in any project, be it personal or commercial. The Professional Edition has some additional features over the Free Edition.

Tổng quan

EA Install là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi EAInstall.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của EA Install là 1.38, phát hành vào ngày 06/12/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 12/07/2009.

EA Install đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

EA Install Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho EA Install!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có EA Install cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
EAInstall.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản